WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Copyright © 2019 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Zakrzówku                                                                               Realizacja Michał Łuszczak

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

 

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

 

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. Amen

ZALECENIA DUSZPASTERSKIE

na czas trwania stanu epidemii

     W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., polecam co następuje:

 

Sprawowanie sakramentów

  1. Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

   2.  ​Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to – w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom                  rodzin zamawiających każdą z intencji – należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.

   3. W kaplicach domów zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu i ewentualnie stali                pracownicy.

   4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Do             tego grona nie zalicza się celebransa, posługujących i pracowników firmy pogrzebowej.

   5. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania:

        a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z                                        duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

        b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

        c. Spowiedź może mieć miejsce w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach lub w osobnych                                    pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie tego sakramentu z zachowaniem większej odległości między                  penitentem a spowiednikiem.

       d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o możliwości wzbudzenia aktu                 żalu doskonałego, którego motywem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przywraca łaskę                 uświęcającą w razie niemożności spowiedzi. Powiązany być winien z mocnym postanowieniem wyznania                         grzechów przy najbliższej okazji.

       e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

 

   6. Wiernym, którzy o to poproszą, można udzielać Komunii św. poza liturgią z wyjątkiem:

       a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym.

       b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

       Należy pamiętać o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej.

 

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 

   7. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W               kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach                 parafialnych trzecią.

 

   8. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w Archikatedrze o godz. 10.00 jedynie w wąskim             gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża           dziekani mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy. Odnowienie               przyrzeczeń kapłańskich będzie miało miejsce po ustaniu stanu epidemii.

 

   9. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w Archikatedrze transmitowane będą przez stronę                       internetową parafii katedralnej. Księży proboszczów zachęcam do organizowania transmisji online Mszy św. i                   nabożeństw odprawianych w kościołach parafialnych.

 

   10.Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

       a. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

       b. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującym stanem                       epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.

       c. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

       d. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy można podtrzymać zwyczaj tzw.                         „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”.

       e. Podczas Wigilii Paschalnej opuszcza się poświęcenie ognia. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie                     odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

       f. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa                          Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

 

   11. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka”             ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka             lub inna osoba dorosła.

 

   12. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej                               przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie dostępne na stronie internetowej Archidiecezji.

 

Pierwsza Komunia Święta

 

   13. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że           dopóki szkoły pozostaną zamknięte, nie organizujemy dla dzieci żadnych spotkań w parafii.

 

   14. Po Wielkanocy:

       a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I                     Komunie Święte w okresie trwania stanu epidemii.

       b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o terminie I                   Komunii Świętej podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami.

 

   15. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z                       rodzicami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby, nie wykluczając możliwości indywidualnej                       Komunii Świętej.

 

   16. Udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do czasu odwołania stanu epidemii. Nowe terminy należy             ustalić z biskupem szafarzem.

 

     Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń państwowych i wynikających z nich regulacji kościelnych. Wielka wdzięczność należy się lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę. Ich wysiłkom ratowania życia i zdrowia ludzkiego towarzyszy nasze duchowe wsparcie. Modlitwą ogarniamy chorych, przebywających w szpitalach oraz tysiące ludzi odbywających kwarantannę i niepewnych stanu swojego zdrowia.

     Obecna pandemia, o niespotykanych w historii konsekwencjach dla życia codziennego obywateli oraz funkcjonowania instytucji życia społecznego i gospodarczego, szczególnie bolesna jest dla wiernych, pozbawionych dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Ufamy, że Bóg miłosierny wyprowadzi dobro także z obecnych trudnych doświadczeń, z których wyjdziemy odnowieni duchowo i umocnienie w wierze i miłości.

 

           Z serca wszystkim błogosławię

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 25 marca 2020 r.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 Niedziela Palmowa

05.04.2020

  • Rzecznik prasowy KEP pisze do nas:”Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Zapraszam, żeby w tym czasie nasze domy stały się szczególnymi domami modlitwy. Zdecydowana większość z nas, z powodu ograniczeń sanitarnych, nie może brać udziału w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach i kaplicach. Możemy jednak w tym dniu w naszych domach włączyć się w modlitwę Kościoła na całym świecie, która rozpoczyna Wielki Tydzień”

  • Przypominamy o zarządzeniu Władz Państwowych, Służb Sanitarnych i Episkopatu Polski. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć do 5 osób. Za niezachowanie powyższych przepisów grozi kara grzywny. Dla naszego bezpieczeństwa zastosujmy się do tych przepisów.

  • Czynimy starania, aby z naszej świątyni były transmisje Mszy Świętych i Triduum Paschalnego w internecie.

  • Kancelaria będzie czynna do Wielkiej Środy włącznie w godz. 8.30 - 9.30, oraz 17.00-18.00.

  • WIELKI CZWARTEK - Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o 18.00. 

      WIELKI PIĄTEK – Dzień Męki i Śmierci Zbawiciela. Obowiązuje post ścisły. Uroczysta liturgia Męki Pańskiej o 18.00.

      WIELKA SOBOTA – dzień żałoby i adoracji P. Jezusa w Grobie. Liturgię W. Soboty rozpoczniemy o 20.00.

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu: Wielka Sobota od 9.00 do 20.00.

  • WIELKANOC – Rezurekcja o 6.00. Pozostałe Msze Św. o 8.30, 10.00, 12.00 i 16.00.

  • Sakrament Chrztu będzie udzielany w Poniedziałek Wielkanocny na sumie o 12.00. Prosimy o spisanie aktów do Wielkiej Środy w godz. urzędowania kancelarii.

  • Wszystkim goszczącym w naszej wspólnocie parafialnej i parafianom , także tym, którzy łączą się z Nami duchowo życzymy błogosławionej niedzieli i takiegoż tygodnia.